Podsumowanie debaty z dnia 20.02.2010

Efektem sobotniej debaty zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza było podjęcie przez jej uczestników trzech stanowisk. Zostały one przekazne m.in. do Minister Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.Minister Zdrowia Ewa Kopacz

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jacek PaszkiewiczStanowisko nr 1 z dnia 20.02.2010r.

Uczestnicy Debaty Publicznej zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza oraz Zespół Roboczy d.s. Ratowania Publicznego Szpitala im. Jana Bożego wraz ze Związkami Zawodowymi wyrażają dezaprobatę w związku z prowadzoną polityką finansową NFZ Oddział Lubelski.

W odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Stanisława Gogacza z dnia 07.01.2010 roku. Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz stwierdza, że: „ … w wyniku zmian planu finansowego NFZ na rok 2010 środki na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w Lubelskim OW NFZ zostały ustalone na poziomie 2 957 928 tys. zł, tj. 101,85% wartości planu finansowego na 2009 rok, obowiązującego w dniu 30 czerwca 2009 roku, w tym na leczenie szpitalne 1 426 857 tys. zł, tj. 119,35% wartości planu pierwotnego na 2010 rok, wynoszącego 1 195508 tys. zł oraz 101,27% wartości planu finansowego na 2009 r. Obowiązującego w dniu 30 czerwca 2009 roku wynoszącego 1 408 919 tys. zł …”.

Natomiast sygnały jakie do nas docierają od zaniepokojonych świadczeniodawców wskazują aby jeszcze raz postawić pytanie Lubelskiemu Oddziałowi NFZ czy rzeczywiście – szczególnie jeżeli chodzi o lecznictwo Szpitalne – mamy do dyspozycji przytoczone wcześniej środki.

Np. Samodzielny Publiczny ZOZ w Łukowie wraz z Radą Społeczną zwraca się „ … z gorącą prośbą o podjęcie działań i współpracy w rozmowach w sprawie kontraktów na rok 2010, wobec dramatycznej sytuacji w jakiej znalazł się nasz Zakład w związku z ograniczeniem środków na szpitale przez NFZ. Utrzymanie kontraktów nie mniejszych niż wg wykonania za rok 2009 jest konieczne również z uwagi na systemowe podwyżki wynagrodzeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku …”. I dalej czytamy w tymże piśmie: „ … musimy bronić się przed zapaścią, która jest nieuchronna jeżeli nastąpi realizacja planu finansowego na rok 2010 …”.

W piśmie przesłanym przez pięć związków zawodowych działających przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie czytamy m.in.: „ … obniżenie kontraktu na rok 2010, bądź nawet utrzymanie go na obecnym poziomie nie znajduje jakichkolwiek racjonalnych przesłanek i budzi ogromne zaniepokojenie. Zaniechanie podjęcia działań w tym kierunku skutkować będzie nie tylko zapaścią finansową ZOZ-ów, ale także postawi pod znakiem zapytania zasadność i celowość polityki zdrowotnej prowadzonej w naszym regionie …”.

Takich sygnałów pełnych troski odnośnie kontraktów świadczeń zdrowotnych na 2010 rok jest bardzo dużo. Dochodzą do tego jeszcze problemy z wyegzekwowaniem zapłaty na świadczenia ponadlimitowe. Dlatego należy postawić pytanie NFZ: czy to prawda, że zostają obniżone koszty kontraktowania świadczeń zdrowotnych przy równoczesnym podniesieniu wymogów stawianym świadczeniodawcom. A jeżeli tak, to jakie są tego powody i jak to się ma do odpowiednich zapisów przywołanego w tym piśmie planu finansowego NFZ.

Oprócz postawionych pytań uczestnicy Debaty Publicznej są zwolennikami podwyższenia składki zdrowotnej przekazywanej do NFZ, a także oczekują, że w kwestii finansowania świadczeń zdrowotnych wszystkie województwa będą traktowane podobnie, realizując w ten sposób obowiązującą w Unii Europejskiej zasadę spójności.

Stanisław Gogacz

Senator RP

oraz ponad 100 Uczestników Debaty Publicznej