Podsumowanie debaty z dnia 20.03.2010

20 marca b.r., odbyła się kolejna z cyklu debat organizowanych przez Senatora RP Stanisława Gogacza. Jej przedmiotem było publiczne postawienie pytań Ministrowi Infrastruktury odnośnie przyszłości PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie oraz Ministrowi Skarbu Państwa co do przyczyn sprzedaży pakietu większościowego akcji kopalni Bogdanka.

Tak samo jak na poprzednim spotkaniu sala przy ul. Królewskiej, została całkowicie wypełniona przez osoby zainteresowane omawianym tematem. Zasadniczym celem debaty było, aby w warunkach postępującej koncentracji procesu decyzyjnego na szczeblu centralnym, poszerzona została przestrzeń dyskusji, bezpośrednio angażując w nią społeczność lokalną, którą postulowane przez rząd działania mają dotyczyć.

W dyskusji, która odbyła się 20 marca 2010r. zabrali głos pracownicy lubelskich kolei oraz przedstawiciele związków zawodowych. Wyrazili oni swoje zaniepokojenie spowodowane planami oddania lubelskiego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Lublinie w zarząd krakowskiemu kierownictwu. Domagano się większego dofinansowania i zaprzestania likwidacji niektórych tras kolejowych. Znaczne poruszenie wywołało wystąpienie wiceprezesa PKP S.A. Jacka Prześlugi, który przyjechał z Warszawyspecjalnie w celu wzięcia udziału w debacie. Zapewnił on, że wszystkie działania podejmowane są w celu poprawienia sytuacji na polskich kolejach. Podkreślił, że jest zawsze otwarty na dyskusję i chętnie wysłucha propozycji przedstawicieli lokalnych struktur PKP. Mówił o urzędniczym bałaganie na polskich kolejach, który uniemożliwia skuteczne zarządzanie. Zaznaczył, że poprawa nastąpi wtedy gdy zostanie jasno określona odpowiedzialność za zarządzanie PKP.

Szczegółowo omówiona została obecna zmieniająca się sytuacja kopalni „Bogdanka”, której od dawna planowana prywatyzacja była i jest tematem ożywionej dyskusji. Podjęcie tej kwestii stało się naturalne po dokonanej niedawno sprzedaży akcji zakładu. W wyniku debaty przyjęte zostały następujące ustalenia. Odnośnie lubelskich kolei:

 Stanowisko nr 1

z dnia 20 marca 2010 roku

Kolejarze, górnicy, mieszkańcy Lubelszczyzny oraz pozostali uczestnicy debaty publicznej zorganizowanej w dniu 20 marca 2010 roku w Lublinie przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Związki Zawodowe działające przy PKP S.A. Lubelski Oddział Gospodarowania Nieruchomościami wraz ze Związkowcami LW Bogdanka S.A. zwracają się do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka, do Prezesa Zarządu PKP S.A. Pana Andrzeja Wacha z prośbą o wstrzymanie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian organizacyjnych w PKP S.A., które miałyby polegać na likwidacji Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie.

Trudno sobie wyobrazić aby można było realizować zadania nałożone na Oddział w Lublinie do których zalicza się m.in.: regulację stanów prawnych majątku PKP S.A., przygotowanie nieruchomości do obrotu, a także zarządzanie nieruchomościami do czasu ich zbycia na tak rozległym obszarze jakim jest teren województwa lubelskiego i województwa świętokrzyskiego – przez kierownictwo w tak oddalonej siedzibie jaką miałby stanowić Kraków.

Tylko obecność jednostki organizacyjnej PKP S.A. jaką jest Oddział w Lublinie, ze stosownymi kompetencjami daje gwarancje – tak jak dotychczas prawidłowej realizacji statutowych zadań PKP S.A. To przecież bezpośredni kontakt z administracją wojewódzką i z jednostkami samorządu terytorialnego stanowi warunek konieczny celów jakie realizuje Oddział Lubelski. Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że my mieszkańcy Lubelszczyzny, czyli województwa przed którym stoją ogromne wyzwania inwestycyjne, chcielibyśmy mieć jak największy wpływ na jakie cele zostaną przekazane nieruchomości i majątek zbędny PKP. Obawiamy się, że decyzje o przekazywaniu majątku PKP, zapadające np. w Krakowie będą nieadekwatne do zapisów jakie znajdujemy w strategii rozwoju województwa lubelskiego. Mamy świadomość również tego, że Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie od kilku lat znajduje się w czołówce rankingów prowadzonych przez Centralę PKP S.A., a pomimo tego – jak się dowiadujemy – w planowanym modelu 5 lub 6 Oddziałów miałby zostać włączony w Struktury Oddziału w Krakowie. Jest dla nas czymś niezrozumiałym aby likwidować bardzo dobry Oddział, a tworzyć siedzibę Oddziału w innym miejscu. To nas wszystkich musi bulwersować. Lubelszczyźnie brakuje inwestycji, tu mamy jeden z największych wskaźników bezrobocia, jak również to właśnie mieszkańcy Lublina zarabiają najmniej spośród wszystkich miast wojewódzkich. Dlatego my uczestnicy debaty publicznej stwierdzamy bardzo kategorycznie, że Lubelszczyzna nie aprobuje likwidowania struktur PKP S.A., a dotyczy to w tym momencie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami, którego obecny statut i status sytuuje go jako jednostkę władną podejmować decyzje mające wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną naszego województwa.    

Natomiast w sprawie „Bogdanki”

 Stanowisko nr 2

z dnia 20 marca 2010 roku

Górnicy, Kolejarze, mieszkańcy Lubelszczyzny oraz pozostali uczestnicy  debaty publicznej zorganizowanej w dniu 20 marca 2010 roku w Lublinie przez Senatora RP Stanisława Gogacza oraz Związki Zawodowe działające przy PKP S.A. Lubelski Oddział Gospodarowania Nieruchomościami wraz ze związkowcami LW Bogdanka S.A. protestują przeciwko sprzedaży przez Skarb Państwa Kopalni LW Bogdanka. Spółka Lubelski Węgiel S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce, będąca krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego, stała się prywatną spółką. Stało się to w wyniku zbycia – w dniu 9 marca 2010 r. – należących do Skarbu Państwa  46,7 % akcji spółki za łączną wartość 1,1 mld zł. Po transakcji zaangażowanie Skarbu Państwa wynosić będzie 4,3 % akcji. A wszystko to stało się w momencie, gdy wyniki finansowe LW Bogdanka w pozycji zysk netto za rok 2008 wyniosły 155 mln 791 tys. zł., a za rok 2009 odpowiednio 190 mln 842 tys. zł. Sprzedano kopalnie za 1,1 mld zł. w sytuacji, kiedy kilka dni wcześniej, bo 4 marca 2010 r. Zarząd LW Bogdanka S.A. zawarł z Elektrownią Kozienice S.A. nową umowę wieloletnią na dostawę węgla energetycznego na okres    4 marzec 2010 r. – 31 grudzień 2025 r. o wartości szacowanej wg obecnych cen na 10 miliardów 432 milionów zł netto. Kopalnia Bogdanka otrzymała statuetkę Kopalni Roku 2009, co dowodzi ogromnego uznania środowiska branżowego dla załogi i kierownictwa spółki. LW Bogdanka S.A. od lat jest najbardziej rentowną i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w kraju. Dla porównania Kompania Węglowa – największa górnicza firma w Europie – zarobiła w zeszłym roku 38 mln zł. Druga największa firma górnicza Katowicki Holding Węglowy zarobiła w zeszłym roku 87 mln zł. Natomiast Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała w ubiegłym roku straty na sumę 340 mln zł. Dlatego trudno znaleźć jakąkolwiek logikę w decyzji o sprywatyzowaniu Kopalni LW Bogdanka. W tym miejscu należy przywołać bardzo ważny dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r., a zatytułowany „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015″, gdzie w dziale 5.2. zatytułowanym „Prywatyzacja górnictwa” znajdujemy następujący zapis: „Zasadność ewentualnej prywatyzacji będzie uzgadniana w porozumieniu ze stroną społeczną, odrębnie dla każdej spółki. W razie ewentualnej prywatyzacji przyjmuje się poniższe warunki, które powinny być spełnione:

1.        Sposób i przebieg procesu prywatyzacji powinien gwarantować utrzymanie większościowego pakietu akcji pod kontrolą Skarbu Państwa … .”

Jak to możliwe, że pomimo takich gwarancji jakie zostały zawarte w bardzo ważnym dokumencie rządowym dochodzi do sprzedaży pakietu większościowego akcji L.W. Bogdanka. Jakie racje przemawiają za tym aby kopalnia będąca w tak dobrej sytuacji ekonomicznej była prywatyzowana? Uczestnicy debaty publicznej wyrażają – tak jak sformułowano to na wstępie –  swój ostry protest przeciwko takim działaniom Skarbu Państwa.