Walne zebranie sprawozdawcze OSP Nurzyna

W dniu 09 lutego 2019r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Nurzynie.

Po przedstawieniu porządku zabrania i jego zatwierdzeniu przystąpiono do wybrania przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności OSP za miniony okres, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium uchwalony został roczny plan działania i budżet na 2019r.