Podsumowanie debaty z dnia 3.10.2009

Efektem sobotniej debaty na temat dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Lubelszczyzny w związku z restrukturyzacją szpitali wojewódzkich w tym możliwą likwidacją Szpitala im. Jana Bożego zorganizowanej przez Senatora Stanisława Gogacza oraz Ruch Odbudowy Polski, która odbyła się 3 października 2009 roku było jednogłośne przyjęcie przez wszystkich uczestników poniższego stanowiska.STANOWISKO

Mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny uczestniczących w debacie publicznej w dniu 03.10.2009 roku dotyczącej koncepcji restrukturyzacji Szpitali Wojewódzkich – a szczególnie Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie – opracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

My, Mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny jesteśmy głęboko zaniepokojeni informacjami o tym, że Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego miałby zostać zlikwidowany poprzez podział na dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej tj. Ginekologiczno – Położniczy przy ul. Lubartowskiej i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Biernackiego. Uważamy, że restrukturyzacja Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez utworzenie spółek prawa handlowego w sytuacji kryzysu gospodarczego i zmniejszających się środków ze składek NFZ to nie jest dobry moment na podejmowanie tego typu decyzji. Należy również pamiętać o tym, że po zrealizowaniu kontraktu z NFZ spółki prawa handlowego będą świadczyły usługi również komercyjne, co doprowadzi do podziału pacjentów na dwie kategorie – tych których będzie stać na leczenie i tych którzy nie będą się mogli leczyć, bo ich sytuacja materialna na to nie pozwoli. Musimy wziąć pod uwagę również to, że Województwo Lubelskie to jeden z najbiedniejszych okręgów w całej Unii Europejskiej. Nie jest też prawdą, że Rząd Polski zrefunduje zadłużenie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w momencie przekształcenia w Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, albowiem brakuje wsparcia finansowego na realizację szumnie zapowiadanego planu B, który miał to gwarantować. W budżecie państwa nie ma zagwarantowanych na ten cel żadnych środków. Zgodnie z przepisami spółki prawa handlowego będą musiały bilansować się finansowo. Cóż z tego, że zmieni się zarządca skoro szpitale, chcąc leczyć nowocześnie na wysokim poziomie będą w dalszym ciągu generowały zadłużenie. Wówczas Samorząd Województwa Lubelskiego będący nadal właścicielem przekształconego szpitala zmuszony zostanie do spłacania zobowiązań albo zamknięcia nierentownego oddziału czy całego szpitala, bądź doprowadzenia do likwidacji spółki prawa handlowego, albo co najbardziej prawdopodobne do jej sprywatyzowania. Dlatego na przekształcenie Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, które mogłoby doprowadzić w obecnym stanie prawnym do ich sprywatyzowania, my Mieszkańcy Lubelszczyzny zgody nie wyrażamy. Należy pamiętać również o tym, ze przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego pociąga za sobą w pierwszej kolejności konieczność likwidacji Zakładów Opieki Zdrowotnej. Dla pracowników oznacza to, że nie mają żadnych gwarancji zatrudnienia i z całą pewnością nie wszyscy znajdą pracę w nowych jednostkach. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w Województwie Lubelskim w ostatnim dniu sierpnia 2009 r. na poziomie województwa wynosiła 11,7% w liczbie ludności aktywnej zawodowo. Uważamy, że ewentualna decyzja Samorządu Województwa Lubelskiego o likwidacji Szpitala im. Jana Bożego poprzez przekształcenie w dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej prowadzone przez spółkę prawa handlowego byłaby wielce ryzykowna i niebezpieczna również z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa Lubelskiego. Taka decyzja byłaby szkodliwa zarówno dla pacjentów jak również dla pracowników przekształconych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Uczestnicy debaty publicznej wzywają Sejmik Województwa Lubelskiego i Zarząd Województwa do wycofania się z pomysłu likwidacji szpitala im. Jana Bożego jako Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Przejdź do:

Panorama Lubelska, 3 października 2009r.

Panorama Lubelska, 6 października 2009r.

Radio eR

Radio Lublin

Dziennik Wschodni

Kurier Lubelski