Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie dróg powiatowych w Stoczku Łukowskim i Trzebieszowie

W dniu 7 lipca 2022r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystym poświęceniu i oddaniu do użytku dróg powiatowych na terenie Miasta Stoczek Łukowski oraz w gminie Trzebieszów.

W lipcu ubiegłego roku Powiat Łukowski rozpoczął realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1300L od km 1+740 do km 2+660 odcinek Stara Prawda – Jamielne, Nr 1301L od km 0+010 do km 4+376 odcinek Stoczek Łukowski – Jamielne, Nr 1321L od km 6+590 do km 11+190 odcinek Jagodne – Nowa Prawda”. Inwestycja była realizowana przy 60-cio procentowym współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, co przekłada się na kwotę 5.187.106,00 zł. otrzymaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na, podstawie umowy zawartej z Wojewodą Lubelskim. Całkowita wartość inwestycji to 8.645.177,47 zł.

Wykonanie tych robót wpłynęło na zwiększenie komfortu podróżowania, oraz poprawę dostępności do ośrodków  gospodarczych i usług publicznych w Stoczku Łukowskim.

Przy współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, Powiat Łukowski rozpoczął realizację kolejnej inwestycji drogowej, tym razem zlokalizowanej na terenie Gminy Trzebieszów.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nastąpiła oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców poprawa infrastruktury drogowej w północno-wschodniej części powiatu łukowskiego, funkcjonalnie powiązanej z siecią dróg gminnych, drogą wojewódzką nr 806, oraz z drogą krajową nr 2 na terenie powiatu siedleckiego.

Wartość dofinansowania wyniosła prawie 7 mln. zł., całkowita wartość inwestycji 11,6 mln. zł.

W ramach przedsięwzięcia zostało przebudowanych łącznie ponad 14 km odcinków dróg powiatowych nr 1315L, 1316L i 1317L w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy istniejących i budowy nowych chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zdjęcia: powiat łukowski